REGULAMIN ŚCIANKI

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ

 

 • CZĘŚĆ OGÓLNA
 1. Ścianka wspinaczkowa znajduje się na wyposażeniu hali sportowej przy ulicy Urszuli 22 w Zielonej Górze i jest obiektem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze, zwanym dalej MOSiR.
 2. Przez określenie „ścianka wspinaczkowa” rozumie się samą ściankę oraz część sali wokół ścianki przykrytą materacami i w jej bezpośrednim sąsiedztwie, odgrodzoną ławkami.
 3. Przed skorzystaniem ze ścianki należy zapoznać się z niniejszym regulaminem.
 4. Osoby naruszające porządek i przepisy regulaminu, mogą być usuwane ze ścianki wspinaczkowej.

 

 • ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ:
 1. Opiekunem ścianki wspinaczkowej, odpowiedzialnym za prawidłowe
  i bezpieczne użytkowanie jest Klub Wysokogórski Zielona Góra, zwany dalej KWZG.
 2. Korzystanie ze ścianki wspinaczkowej jest możliwe jedynie po uzyskaniu zgody dyżurnego.
 3. Liczba osób korzystających ze ścianki jest ograniczona. Ścianka ma ograniczoną pojemność, toteż należy zawsze mieć na uwadze innych wspinających się, nie ograniczać ich swobody i obranego kierunku wspinania, a także uwzględniać możliwość odpadnięcia od ściany w miejscach przewieszonych, dachach, sufitach itp. Pierwszeństwo podczas wspinania mają osoby wspinające się z dolną asekuracją, następnie osoby wspinające się
  na wędkę.
 4. Zakazuje się używania sprzętu do asekuracji nie mającego odpowiedniego atestu bądź przy jakiegokolwiek podejrzeniach o jego wadach i usterkach technicznych, co eliminuje go jako sprzęt pewny i bezpieczny.
 5. Jedyną możliwością korzystania ze ścianki wspinaczkowej przez osoby niezrzeszone w Klubie Wysokogórskim Zielona Góra, jest obecność dyżurnego. Do obowiązków dyżurnego należy wydawanie i odbiór sprzętu wspinaczkowego, pobierania opłat oraz kontrola bezpieczeństwa ścianki wspinaczkowej, jak i osób wspinających się.
 6. Wspinanie odbywa się na własną odpowiedzialność. Ze ścianki mogą korzystać jedynie osoby, które zapoznały się z regulaminem i akceptują jego warunki, czego potwierdzeniem jest własnoręczny podpis złożony na oświadczeniu.
 7. Dyżurny ( instruktor/operator ) odpowiada za bezpieczeństwo na ściance. Należy bezwzględnie stosować się do jego poleceń.
 8. Asekurować innych, szczególnie z dolną asekuracją, mogą wyłącznie osoby robiące to prawidłowo. Ocena należy do dyżurnego (/instruktora/operatora).
 9. Wspinanie z dolną asekuracją dozwolone jest dla osób z ukończonym kursem wspinaczkowym lub przeszkolonych przez instruktora wspinaczki na podstawie okazanego zaświadczenia lub deklarujących umiejętność takiej asekuracji; ocena poprawności należy do dyżurnego. Asekuracja dolna jest możliwa także podczas zorganizowanych zajęć z instruktorem. Dyżurny/instruktor/operator ma prawo zabronić wspinaczki z dolną asekuracją, nawet jeśli wspinający się udokumentuje, że przeszedł przeszkolenie w tym zakresie.
 10. Bez asekuracji można wspinać się do wysokości 2,5 METRA, pierwszej linii stałych punktów asekuracyjnych.
 11. Nie wolno przechodzić ani przebywać bezpośrednio pod osobą wspinającą się.
 12. Zakazuje się samowolnego odkręcania i przykręcania chwytów, stopni, struktur itp.
 13. Zakazuje się wspinania w niezmienionym obuwiu, a osoby nie posiadające specjalnego obuwia nie mogą użytkować ścianki gdy ich obuwie budzi zastrzeżenia co do czystości (piasek, błoto, śnieg).
 14. Niedopuszczalne są zmiany posadowienia stałych punktów asekuracyjnych.
 15. Obowiązuje absolutny zakaz wspinania oraz asekurowania pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz spożywanie ich na terenie ścianki.
 16. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać ze ścianki wspinaczkowej po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów. formularz <16
 17. Jakiekolwiek usterki i nieprawidłowości związane ze ścianką wspinaczkową zauważone podczas użytkowania ścianki wspinaczkowej i jej infrastruktury winny być niezwłocznie zgłaszane dyżurującemu lub dowolnemu członkowi klubu KWZG.
 18. Do korzystania ze ścianki wspinaczkowej uprawnione są osoby, które nabyły Cegiełki według zasad podanych na stronie www.kwzg.pl oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się na ściance wspinaczkowej.
 19. Opłata za Cegiełki pobierana jest z góry przez Dyżurnego, a osoby posiadające Cegiełki uprawniające do korzystania z nielimitowanych wejść w miesiącu kalendarzowym zobowiązane są do ich okazania dyżurującemu przed rozpoczęciem wspinaczki.
 20. Całkowite wpływy z Cegiełek przeznaczone są na zabezpieczenie, utrzymanie i konserwację ścianki wspinaczkowej oraz na  działalność statutową Stowarzyszenia KWZG 

 

 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY
 1. Za przedmioty pozostawione na terenie ścianki wspinaczkowej i w hali – KWZG i MOSiR nie ponoszą odpowiedzialności.
 2. Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu spowodowane użyciem go niezgodnie z przeznaczeniem obowiązuje opłata w wysokości 100% wartości szkody.
 3. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminu ścianki wspinaczkowej i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa KWZG i MOSiR nie ponoszą odpowiedzialności.

 

 • KORZYSTANIE Z ASEKURACJI
 1. Każdy punkt indywidualnej asekuracji górnej złożony jest z 2 punktów asekuracyjnych (karabinków). Przeznaczony jest do przyjęcia (wpięcia) tylko 1 liny asekuracyjnej.
 2. Lina do asekuracji górnej powinna być wpięta w oba punkty(karabinki) asekuracyjne.
 3. Podczas wspinania z dolną asekuracją należy wpinać się do wszystkich punktów asekuracyjnych będących w linii pokonywanej drogi wspinaczkowej.
 4. Nie wolno wykorzystywać pojedynczego punktu asekuracyjnego (przelotowego) przeznaczonego do asekuracji dolnej jako punktu (stanowiska) asekuracyjnego do asekuracji górnej.
 5. Nie wolno przekraczać dopuszczalnej liczby wspinaczy na ścianie.
 6. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa obowiązujących we wspinaczce.
 7. Nie wolno jednocześnie wspinać się na drogach wspinaczkowych sąsiadujących ze sobą jeśli miałoby to stwarzać jakiekolwiek zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników ścianki.

 

 • BEZPIECZEŃSTWO

Uprawianie wspinaczki na sztucznej ścianie może być niebezpieczne dla zdrowia lub życia.

KWZG nie bierze odpowiedzialności za ewentualne wypadki zaistniałe podczas wspinaczki będące wynikiem nie stosowania się do zasad bezpieczeństwa we wspinaczce. Należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa oraz zasad asekuracji podczas wspinaczki.

========================================

 

Całkowite wpływy z Cegiełek przeznaczone są na zabezpieczenie, utrzymanie 

i konserwację ścianki wspinaczkowej oraz działalność statutową Stowarzyszenia KWZG

Share: