ZIELONE GÓROWANIE MOCY

UWAGA!!!!! Regulamin zawodów jest już dostępny

zawody

Ważne!!!

Regulamin zawodów bulderowych Zielone Górowanie Mocy 13 grudnia 2009 ,
Zielona Góra

1.Organizator:

Klub Wysokogórski Zielona Góra
www.kwzg.pl

2.Termin i miejsce:

– 13 grudnia 2009
– ścianka wspinaczkowa na terenie hali akrobatyczno-sportowej w Miejskim
Ośrodku Sportu i Rekreacji ul. Urszuli 22

3.Sponsorzy:

Bergson
Jorge
Laser 3D

4.Nagrody:

1 miejsce:
– namiot
– zestaw fajerwerków
– statuetka

2 miejsce:
– plecak
– zestaw fajerwerków

3 miejsce
– śpiwór
– zestaw fajerwerków

Nagrody w kategoriach kobiet i mężczyzn będa takie same

5.Kategorie:

– Mężczyźni
– Kobiety

Uczestnikiem zawodów może być osoba w wieku od 11 lat. Brak jest podziału na
kategorie wiekowe, osoby niepełnoletnie startują razem z osobami dorosłymi.
Zawodnicy poniżej 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na
udział w zawodach.

Brak zgody rodziców dyskwalifikuje ze startu w zawodach.

6.Rejstracja zawodników

Każdy zawodnik, po przybyciu na miejsce zawodów, musi stawić się w biurze
zawodów w celu:
– zapisu
– zapoznania się i akceptacji regulaminu zawodów
Nie podpisanie regulaminu skutkuje skreśleniem z listy zawodników i brakiem
możliwości udziału w zawodach.

7.Formuła zawodów

Formuła eliminacji i półfinałów:     flash 50 minut na 5 bulderów
eliminacyjnych i 4 półfinałowe
Finały:    formuła pucharowa, 5 minut na bulder 5 minut odpoczynku, 3
problemy

8.Zasady klasyfikacji

Osoby po eliminacjach zostaną sklasyfikowani według ilości zdobytych punktów.
Każdy z bulderów eliminacyjnych podzielony jest na wersje łatwą i wersję
trudną.Chwyty dodatkowe dla wersji łatwej zostaną zaznaczone. Za wersję
trudną zdobyć można 10 pkt i za bonus  5pkt, top na wersji trudnej wynosi 5
pkt i bonus za 2pkt. W półfinale brak już wersji łatwiejszej bulderów i brak
punktów. Klasyfikacją będzie ilość uzyskanych topów lub bonusów.
W finałach przyjęto również tę samą zasadę punktacji.
W przypadku uzyskania przez zawodników identycznych wyników w finałach lub
półfinałach brany jest pod uwagę wynik z rundy wcześniejszej czyli
półfinałów i eliminacji.

9.Harmonogram zawodów

10.40 – 11.20 – zapisy
11.30 – 12.20 – I grupa eliminacyjna
12.20 – 12.25 – przerwa techniczna
12.25 – 13.15 – II grupa eliminacyjna
13.15 – 14.05 – przerwa techniczna
14.05 – 14.50- półfinały
14.50 – 15.30 – przerwa techniczna
15.30 – 17.00 – finały
17.00 – 17.10 – zakończenie zawodów

10.Informacje dodatkowe

Uprawianie wspinaczki może powodować ryzyko utraty zdrowia i życia nawet w
przypadku respektowania wszelkich zasad bezpieczeństwa. W związku z czym,
uczestnicy zawodów zobowiązani są do  przestrzegania zasad powyższego
regulaminu oraz poleceń organizatorów.

Osoby biorące udział w zawodach nie powinny mieć przeciwskazań do uprawiania
sportów wysiłkowych. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za
wypadki przed i po zawodach oraz w czasie trwania zawodów.Każdy uczestnik
zawodów powinien mieć własne ubezpieczenie.

Zawody będą zabezpieczać ratownicy ze sztabu ratownictwa SKSR z Zielonej Góry

11.Postanowienia końcowe

– podczas zapisu na zawody uczestnik podpisuje oświadczenie, że zapoznał się
i akceptuje regulamin zawodów
– uczestnicy startują na własną odpowiedzialność
– ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów

Kierownik Zawodów

Ariel Marciniak
Tel. 660273738


Poniżej podajemy oświadczenie dla rodziców osob niepełnoletnich chcących wziąść udział w zawodach. Oświadczenie należy wydrukować w takiej formie jak jest poniżej i uzupełnić przez rodzica lub pełnoprawnego opiekuna.

.......................................................
miejscowość i data

Oświadczenie

Ja zamieszkały/a w
.................................................................................................................................................................................
oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego/ich dziecka/ci
................................................................................................................
W zawodach wspinaczkowych Zielone Górowanie Mocy odbywających się 13 grudnia
2009 roku w Zielonej Górze oraz, że zapoznałem/am się z treścią
regulaminu zawodów i akceptuję w całości jego postanowienia.
Oświadczam, że moje dziecko/ci bierze/rą udział w zawodach
wspinaczkowych Zielone Górowanie Mocy na moją odpowiedzialność i nie będę domagać
się odszkodowania od organizatorów zawodów za ewentualne kontuzje i utracone
zdrowie.

.........................................
podpis

Ariel

Sponsorzy:

bergson-logo-czarne-tlo-pionowepreview1

mosir

jorge_logo1

laser3d

Share: