POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności KWZG

Polityka prywatności opisuje jakie dane gromadzimy, w jakim celu je wykorzystujemy i w jaki sposób je chronimy.

Dokument został opracowany na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Klub Wysokogórski Zielona Góra.

 

Gromadzone przez nas informacje i sposoby ich przetwarzania

 

Członkowie Klubu

Podczas składania deklaracji członkowskiej niezbędne jest udostępnienie imienia, nazwiska, daty urodzenia oraz adresu mailowego. Te dane są potrzebne do wystawienia legitymacji klubowej.

Sposób przetwarzania danych osobowych

Dane przetwarzane są na potrzeby:

 • wydawania legitymacji klubowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • weryfikowania aktualności opłaconych składek (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • realizowania zadań statutowych Klubu, w tym zapewnienia komunikacji w celu przekazywania informacji o aktualnych działaniach podejmowanych przez Klub i prowadzenia pozostałej korespondencji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • wykonania ciążących na Klubie obowiązków prawnych, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO) np. zgłaszanie danych do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • wystawiania i przechowywania dokumentów finansowych (np. KP). (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • tworzenia zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne Klubu. Obejmuje to w szczególności ustalanie aktualnej liczby członków Klubu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

Okres przechowywania danych

 • dane osobowe są przechowywane przez cały okres istnienia Klubu, nawet w przypadku ustania członkostwa dla realizacji celów statutowych (podstawa prawna: art. 89 ust. 1 RODO)m
 • dane potrzebne do realizacji obowiązków prawnych – dane rejestrowe oraz dokumenty finansowe są przechowywane przez czas wymagany przez odpowiednie przepisy.

 

Uczestnicy konkursów organizowanych przez KWZG

Aby wziąć udział w konkursach organizowanych przez KWZG niezbędne jest podanie następujących informacji – imienia, nazwiska, adresu email, daty urodzenia. Każdorazowo uczestnicy podpisują zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Sposób przetwarzania danych osobowych

Dane przetwarzane są na potrzeby:

 • komunikacji z uczestnikami, w szczególności celem wręczenia nagród (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Klubu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Okres przechowywania danych

 • dane osobowe przechowywane są przez cały czas trwania konkursu,
 • dane statystyczne przechowywane są przez cały okres istnienia Klubu.

 

Osoby korzystające ze ścianki wspinaczkowej MOSiR

Opiekunem ścianki wspinaczkowej, odpowiedzialnym za prawidłowe i bezpieczne użytkowanie jest Klub. Ze względów bezpieczeństwa oraz dla celów rozliczeniowych prowadzony jest rejestr osób wspinających się danego dnia na ściance (lista obecności w “Dzienniku dyżurów”). Dodatkowo w przypadku osób nieletnich gromadzone są pisemne zgody opiekunów prawnych na korzystanie ze ścianki wspinaczkowej.

Sposób przetwarzania danych osobowych

Dane przetwarzane są na potrzeby:

 • wystawiania i przechowywania dokumentów finansowych (np. KP). (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników ścianki – wspinać się mogą tylko osoby, które przeszły odpowiednie szkolenia lub znajdują się pod opieką instruktorów i nie powodują zagrożenia dla siebie oraz innych użytkowników obiektu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. d RODO),
 • tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Klubu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Okres przechowywania danych

 • dane osobowe  oraz zgody w formie papierowej przechowywane są przez cały okres w którym Klub pozostaje opiekunem ścianki wspinaczkowej,
 • dane statystyczne przechowywane są przez cały okres istnienia Klubu.
 • dane potrzebne do realizacji obowiązków prawnych – dokumenty finansowe są przechowywane przez czas wymagany przez odpowiednie przepisy.

 

Sposób ochrony danych

 • dane w formie elektronicznej są przechowywane są w specjalnej przestrzeni z dostępem przydzielanym wyłącznie osobom uprawnionym przez Zarząd Klubu
 • dane przechowywane w formie papierowej są zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem, a dostęp do nich mają tylko osoby uprawnione przez Zarząd Klubu.

 

Komu przekazujemy Wasze dane?

Wasze dane osobowe nie będą przekazywane żadnym innym podmiotom z wyjątkiem organów nadzorczych (Urząd Miasta Zielona Góra), organów rejestrowych (KRS) i służb skarbowych jeśli zajdzie taka konieczność. Na podstawie umowy powierzenia danych udostępniamy dane do biura księgowego, oraz organizacjom, w których Klub jest zrzeszony.

Wasze prawa

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679, osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

 • do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • do przenoszenia danych,
 • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia niezgodnego z Waszą wolą przetwarzania danych.

Wszelkie wnioski należy kierować na adres klub@kwzg.pl

 

Share: